Log in

ОБЯВА

Във връзка с провеждане на процедура по реда на чл.37ж от Закона за собственоста и ползването на земеделските земи за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2021 година, Общинска служба по земеделие Банско, информира собствениците и ползвателите на пасища, мери и ливади, че  са изготвени предварителни регистри по чл.72, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землищата на гр. Банско, гр. Добринище, с. Кремен, с. Гостун, с. Обидим, с. Осеново и с. Филипово,  община Банско, област Благоевград

Регистрите са обявени на интернет страницата на Областна дирекция „Земеделие“ град Благоевград, както и са на разположение на заинтересованите лица в Общинска служба по земеделие – Банско.

          

САШКА ПЕТРОВА

Началник на Общинска служба по земеделие-Банско