Log in

О Б Я В Л Е Н И Е № 53 / 03.11.2020г.

Общинска администрация – Банско ,отдел „ТСУ”, на основание чл. 124,ал. 2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица,че със Заповед  № 01-20-43/21.08.2020г. на Кмета на Община Банско е допуснато да се изработи проект за  ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване/за смяна на отреждането на УПИ І,кв.13 по регулационния план на с. Места,общ. Банско,ПИ 47857.102.119 по КК на с. Места от „склад“ в „за център за разкомплектоване на МПС/автоморга/“ и се заложат максимални показатели на застрояване –Плътност на застрояване - до 50%, Кинт - до 1,2, Озеленяване - мин. 40% и Кота корниз до 10м (Зет).

 

Общинска администрация – Банско

Отдел „ТСУ”