Log in

О Б Я В Л Е Н И Е № 54/03.11.2020год.

Общинска администрация – Банско, отдел „ТСУ”  на основание чл.124б, ал. 2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № 01-20-54/08.10.2020г.  на  Кмета на Община Банско е допуснато да се изработи  Комплексен инвестиционен проект състоящ се от части:

1. Проект за Подробен устройствен план  ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на УПИ ІІ-167,кв.19 по плана на с. Места,община Банско /ПИ 47857.102.167 по КК на с. Места,община Банско/ от „за жилищно застрояване“  в „за цех за опаковане на храни“, при показатели за застрояване: Плътност на застрояване - 50%, Кинт - 1,2, Озеленяване - 40% и Кота корниз   до 10,00м.

2. Инвестиционен проект за „Цех за опаковане на храни“ в УПИ ІІ-167, кв.19 по плана на с.Места,община Банско/ ПИ 47857.102.167 по КК на с. Места,община Банско/.

 

Общинска администрация – Банско

Отдел „ ТСУ