Log in

О Б Я В Л Е Н И Е № 41/25.09.2020год.

Общинска администрация – Банско ,отдел „ТСУ”, на основание чл. 128,ал. 3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица,че е издадена Заповед № 01-20-50/21.09.2020г. на Кмета на Община Банско за одобряване на Подробен устройствен план (ПУП)- План за регулация и застрояване (ПРЗ) за разделяне на УПИ І-2310,кв.118 по плана на гр. Банско,ПИ с идентификатор 02676.501.2310 по КККР на гр. Банско на два новообразувани равни по площ  УПИ – УПИ ХІХ-2399 и УПИ ХХ-2400.

Отреждането на УПИ ХІХ-2399 и УПИ ХХ-2400,кв118 се запазва „за жилищно строителство”.

Възложител:Лъчезар Д. Дурчов

Съгласно чл. 128,ал. 5 от ЗУТ в 14/четиринадесет/ дневен срок от датата на получаване на настоящето обявление,заинтересованите лица имат право да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта,придружени от документ за собственост до Общинска администрация – Банско.

Планът е на разположение в сградата на Община Банско,етаж 3,стая № 310 /всеки ден от 14,00ч. до 16,00ч./

 

Общинска администрация – Банско

Отдел „ТСУ”