Log in

Обявление № 56 от 16.11.2020 год.

Община Банско, отдел „ТСУ” на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за външно ел. захранване и транспортен достъп за обезпечаване на съоръжение тип – ЖР кула, находящо се в ПИ с идентификатор 17381.12.193, м. „Скок” по КК и КР на землище на с. Гостун, община Банско.

Документацията по изработения проект е на разположение всеки работен ден в стая 309 в сградата на Община Банско.

Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация в едномесечен срок от обнародване на обявлението в “Държавен вестник”.

 

/Обнародвано в ДВ, Вторник 24 ноември 2020 год., брой 100/.

 

Общинска администрация – Банско

Отдел „ТСУ”