Log in

О Б Я В Л Е Н И Е № 58/23.11.2020 г.

Общинска администрация – Банско, отдел „ТСУ”, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните, че е издадена Заповед № 01-20-66/23.11.2020 год. на Кмета на община Банско за одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на ПИ с идентификатор 02676.19.40, м. „Грамадето” по КК и КР на гр. Банско от „земеделска земя” в „за хотел и жилищни сгради”.

Възложител: „ХОТЕЛ ИНВЕСТ БГ” ЕООД.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на получаване на настоящето обявление, заинтересуваните лица имат право да направят писмено възражение против заповедта чрез Община Банско до Административен съд - Благоевград.

Планът и горецитираната заповед са на разположение в сградата на Общинска администрация – Банско, Отдел „ТСУ” – етаж 3, стая 310 /всеки ден от 14.00 ч до 16.00 ч/.

 

Общинска администрация – Банско

Отдел „ТСУ”