Log in

Заповеди по реда на чл.37ж, ал.11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за одобрени споразумения за разпределение на масивите за ползването на пасища, мери и ливади по землища на община Банско