Log in

Обявление №57-18-11-2020 г.

Общинска администрация – Банско, отдел „ТСУ”, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните, че е издадена Заповед № 01-20-64/17.11.2020 год. на Стойчо Баненски – Зам.-кмет-за Кмет на община Банско, съгл. Заповед № 07-20-103/16.11.2020 год. на Кмета на община Банско за одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за транспортен достъп до ПИ с идентификатор 02676.174.23, м. „Овиначе” по КК и КР на гр. Банско, през ПИ с идентификатори 02676.174.19, 02676.174.3 и 02676.174.24, м. „Овиначе” по КК и КР на гр. Банско, община Банско.

Възложители: наследници на Иван Г. Чучулайн и Красимира К. Чучулайна, „МАУНТАЙН ВЮ” ЕООД и „МИР-2006” ООД.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на получаване на настоящето обявление, заинтересуваните лица имат право да направят писмено възражение против заповедта чрез Община Банско до Административен съд - Благоевград.

Планът и горецитираната заповед са на разположение в сградата на Общинска администрация – Банско, Отдел „ТСУ” – етаж 3, стая 310 /всеки ден от 14.00 ч до 16.00 ч/.

 

Общинска администрация – Банско

Отдел „ТСУ”