Log in

Обявление № 2/08.01.2021г.

Общинска администрация – Банско, отдел „ТСУ” на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 303 от протокол № 20/29.12.2020год., Общински съвет-Банско реши:

  1. Допуска изработването на „ПУП-ПРЗ за урегулиране на ПИ 02676.13.1, ПИ 02676.12.11 и ПИ 02676.13.26, местност „Грамадето“ по КК на гр. Банско, на основание чл.16 от ЗУТ, отреждане на новообразуваните УПИ за „обществено обслужване“ и обособяване на паркоместа към улица“.
  2. Одобрява задание по чл.125 от ЗУТ за изработване на „ПУП-ПРЗ за урегулиране на ПИ 02676.13.1, ПИ 02676.12.11 и ПИ 02676.13.26, местност „Грамадето по КК на гр. Банско, на основание чл.16 от ЗУТ, отреждане на новообразуваните УПИ за „обществено обслужване“ и обособяване на паркоместа към улица“.
  3. Възлага на кмета на Община Банско да извърши необходимите действия по чл.16 от ЗУТ за процедиране на ПУП-ПРЗ и издаване на заповед за индивидуализиране на имотите.

 

Общинска администрация – Банско

Отдел „ТСУ”