Log in

Обявление № 1 от 08.01.2021 год.

Община Банско, отдел „ТСУ” на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за корекция на река Глазне от границата на НП „Пирин“ до изградения участък от корекцията (от км 0+340 до сливането на река Дамянишка и река Бъндеришка), гр. Банско, община Банско, област Благоевград.

Документацията по изработения проект е на разположение всеки работен ден в стая 309 в сградата на Община Банско.

Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация в едномесечен срок от обнародване на обявлението в “Държавен вестник”.

                                                         

/Обнародвано в ДВ, Вторник 26 януари 2021 год., брой 7/.

 

Общинска администрация – Банско

Отдел „ТСУ”