Log in

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Кметство Добринище, отдел „ТСУ” на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава, че е изработен „Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за промяна на уличните регулационни линии между о.т. 229 и о.т. 229а по плана на гр. Добринище и изменение на регулационните линии на УПИ XII, кв. 79 по плана на гр. Добринище за урегулиране на ПИ с идентификатор 21498.350.124 по КККР на гр. Добринище по имотни граници, съгласно чл. 17 от ЗУТ с отреждане „За жилищно строителство”, с максимално допустими показатели на застрояване”.

Документацията по изработения проект е на разположение всеки работен ден в стая „ТСУ” в сградата на кметство Добринище.

Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, писмени възражения, предложения и искания по проекта могат да бъдат подавани до Общинска администрация - Банско в 14 – дневен срок от съобщаването Ви.

 

Кметство Добринище

Отдел „ТСУ”