Log in

Обявление №12 от 04.02.2021 г.

Общинска администрация – Банско, отдел „ТСУ“ на основание чл. 124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед №01-21-12/02.02.2021г., на  Кмета на община Банско е допуснато да се изработи ПУП- ПРЗ за промяна предназначението на УПИ I- 1700, кв.279 по плана на гр. Банско, ПИ 02676.501.3589 по КК на гр. Банско от „ за офиси на фирми“ в „за жилищно застрояване и обществено обслужване“ с максимално допустими показатели на застрояване:

  • Плътност на застрояване – до 50%;
  • Кинт – до 1.2;
  • Озеленяване – мин. 40% ;
  • Кота корниз до 10,00м (Зет).

 

Общинска администрация – Банско

Отдел „ТСУ”