Log in

Обявление №14 от 12.02.2021 г.

Общинска администрация – Банско, отдел „ТСУ“ на основание чл. 124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед №01-21-14/10.02.2021г., на  Кмета на община Банско е допуснато да се изработи Комплексен инвестиционен проект състоящ се от части:

1. Проект за Подробен устройствен план – ПУП – ПРЗ за разделяне на УПИ II, кв.136 по плана на гр. Банско на три нови УПИ и промяна на предназначението му от „завод за столове“ в „за фотоволтаична централа“ и „за обществено обслужване, складове и търговия“, при показатели за застрояване:

  • Плътност на застрояване – до 80%;
  • Кинт – до 2.4;
  • Озеленяване – мин. 20% ;
  • Кота корниз до 10,00м (Зет).

2. Инвестиционен проект за „Фотоволтаична централа“ в УПИ I – 501.2, кв.136 по плана на гр. Банско.

3. Инвестиционен проект за „Фотоволтаична централа“ в УПИ II – 501.2, кв.136 по плана на гр. Банско

 

Общинска администрация – Банско

Отдел „ТСУ”