Log in

О Б Я В Л Е Н И Е № 11/25.01.2021год.

Общинска администрация–Банско, отдел „ТСУ съобщава на заинтересованите лица, че е издадена   Заповед № 01-21-9/21.01.2021г. на Кмета на Община Банско за одобряване на ПУП-План за регулация и застрояване (ПРЗ) за промяна на уличната регулация на част от кв.139,изменение на регулационните линии на УПИ ІІ, кв. 139 по плана на гр. Банско и промяна на предназначението му от „за автогара“ в „за автогара и обществено обслужване“. 

Съгласно чл. 215 от ЗУТ в 14/четиринадесет/ дневен срок от датата на получаване на настоящето обявление,заинтересованите лица имат право да направят писмено възражение против заповедта чрез Общинска администрация-Банско до Административен съд-Благоевград.

Планът и горецитираната заповед са на разположение в сградата на Общинска администрация-Банско,отдел „ТСУ” – етаж 3,стая 310 /всеки ден от 14,00ч. до 16,00ч/

 

Общинска администрация – Банско

Отдел „ ТСУ ”