Log in

О Б Я В Л Е Н И Е № 6/22.01.2021 г.

Общинска администрация–Банско, отдел „ТСУ съобщава на заинтересованите лица, че е издадена   Заповед № 01-21-4/19.01.2021г. на Кмета на Община Банско за одобряване на ПУП-План за регулация (ПР)за изменение на вътрешнорегулационната граница между УПИ V-475 и УПИ VІ-474,кв.37 по плана на с. Кремен по имотната граница на ПИ 39614.501.436 по КК и КР на с. Кремен.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ в 14/четиринадесет/ дневен срок от датата на получаване на настоящето обявление,заинтересованите лица имат право да направят писмено възражение против заповедта чрез Общинска администрация-Банско до Административен съд-Благоевград.

Планът и горецитираната заповед са на разположение в сградата на Общинска администрация-Банско,отдел „ТСУ” – етаж 3,стая 310 /всеки ден от 14,00ч. до 16,00ч/

 

Общинска администрация – Банско
Отдел „ТСУ ”