Log in

О Б Я В Л Е Н И Е № 45/07.05.2021год.

Общинска администрация – Банско, отдел „ТСУ” на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 355 от протокол № 24/31.03.2021год., Общински съвет-Банско реши:

  1. Допуска изработването на „ПУП-ПЗ за промяна предназначението на ПИ 21498.318.5 и ПИ 21498.318.7 по КК на гр. Добринище от земеделска територия в „за извънселищен парк за отдих, спорт и развлечения““.
  2. Одобрява задание по чл.125 от ЗУТ за изработване на „ПУП-ПЗ за промяна предназначението на ПИ 21498.318.5 и ПИ 21498.318.7 по КК на гр. Добринище от земеделска територия в „за извънселищен парк за отдих, спорт и развлечения““.

 

Общинска администрация – Банско

Отдел „ТСУ”