Log in

О Б Я В Л Е Н И Е № 46/07.05.2021год.

Общинска администрация – Банско, отдел „ТСУ” на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 356 от протокол № 24/31.03.2021год., Общински съвет-Банско реши:

1. Допуска изработването на „Подробен устройствен план –план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти 21498.270.1, 21498.270.2, 21498.270.3, 21498.270.4,  21498.270.20, м. „Логовете” в землището на гр. Добринище, Община Банско“.

2. Одобрява задание за изработване на проект за „Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти 21498.270.1, 21498.270.2, 21498.270.3, 21498.270.4,  21498.270.20, м. „Логовете” в землището на гр. Добринище, Община Банско“.

 

Общинска администрация – Банско

Отдел „ТСУ”