Log in

Обявление № 37 от 13.04.2021 год.

Община Банско, отдел „ТСУ” на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за „Подробен устройствен план – изменение на улична регулация (ПУП - изменение на ПУР) на ул. „Гарата” (ПИ 21498.350.685 по КК на гр. Добринище) в частта до ул. „Борис Парапунов” и ул. „Незнаен воин” по плана на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград.

 Документацията по изработения проект е на разположение всеки работен ден в стая 309 в сградата на Община Банско.

Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация в едномесечен срок от обнародване на обявлението в “Държавен вестник”.

/Обнародвано в ДВ, Петък 7 май 2021 год., брой 37/.

 

Общинска администрация – Банско

Отдел „ТСУ”