Log in

ОБЯВЛЕНИЕ № 47/10.05.2021г.

Общинска администрация – Банско, отдел „ТСУ” на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 358 от протокол № 24/31.03.2021год., Общински съвет-Банско реши:

Решение №358

1. Допуска изработването на „ПУП-ПЗ за промяна предназначението на ПИ 53059.64.13 м. „Долене“ по КК на с. Обидим, Община Банско с отреждане за „Промишлено предприятие за преработка на дървен материал““ с показатели на застрояване: Плътност на застрояване – 80%, Кинт – 2.4, Нкк ≤ 10 м и Озеленяване – 20%.

2. Одобрява задание по чл.125 от ЗУТ за изработването на „ПУП-ПЗ за промяна предназначението на ПИ 53059.64.13 м. „Долене“ по КК на с. Обидим, Община Банско с отреждане за „Промишлено предприятие за преработка на дървен материал““ с показатели на застрояване: Плътност на застрояване – 80%, Кинт – 2.4, Нкк ≤ 10 м и Озеленяване – 20%.

 

Общинска администрация – Банско

Отдел „ТСУ”