Log in

Обявление № 26/2021 год.

Общинска администрация – Банско, отдел „ТСУ”, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че е изработен „Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на ПИ с идентификатор 02676.1.937, м. „Забиница” по КК на гр. Банско от „земеделска земя” в „за бензиностанция, газостанция и обществено обслужване”.

Възложители: Мария Иванова Захова и Михаил Иванов Тренчев.

Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14/четиринадесет/ дневен срок от датата на получаване на настоящето обявление,заинтересованите лица имат право да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта, придружени от документ за собственост до Общинска администрация – Банско.

Планът е на разположение в сградата на Община Банско, етаж 3, стая № 310 /всеки ден от 14,00ч. до 16,00ч./

 

Общинска администрация – Банско

Отдел „ТСУ”