Log in

Обявление № 30/2021 год.

Общинска администрация – Банско, отдел „ТСУ”, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че е изработен „Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ)” за отреждане на ПИ с идентификатори 02676.158.1111; 02676.158.1112 и 02676.158.1113, м. „Средореко” по КК на гр. Банско „за обществено обслужване” и обединение на ПИ с идентификатор 02676.158.1112 и ПИ с идентификатор 02676.158.1113 по КК на гр. Банско, община Банско.

Възложители: „РОЯЛТЕХ 2008” ЕООД, Десислава Иванова Ушева-Лилова и Надежда Иванова Ушева-Огнянова.

Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14/четиринадесет/ дневен срок от датата на получаване на настоящето обявление, заинтересованите лица имат право да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта, придружени от документ за собственост до Общинска администрация – Банско.

Планът е на разположение в сградата на Община Банско, етаж 3, стая № 310 /всеки ден от 14,00ч. до 16,00ч./

 

Общинска администрация – Банско

Отдел „ТСУ”