Log in

Обявление № 29/2021 год.

Общинска администрация – Банско, отдел „ТСУ”, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните, че е издадена Заповед № 01-21-31/01.04.2021 год. на Кмета на община Банско за одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 02676.20.2, м. „Грамадето” по КК и КР на гр. Банско от „земеделска земя” в за „обслужване, търговия и жилищна част”.

Възложител: „ЛМ” ООД.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на получаване на настоящето обявление, заинтересуваните лица имат право да направят писмено възражение против заповедта чрез Община Банско до Административен съд - Благоевград.

Планът и горецитираната заповед са на разположение в сградата на Общинска администрация – Банско, Отдел „ТСУ” – етаж 3, стая 310 /всеки ден от 14.00 ч до 16.00 ч/.

 

Общинска администрация – Банско

Отдел „ТСУ”