Log in

СЪОБЩЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

до заинтересуваните лица и общественост

На основание чл.4, ал.2 от Наредба за ОВОС /Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда/, община Банско:

Съобщава на заинтересуваните лица и общественост, че има инвестиционно предложение:

„Замяна на част от горивото/дърва за огрев/ на съществуващи отоплителни инсталации /4 броя печки/ с дребна дървесина /талаш, трици, стърготини, изрезки и др./ в цех за производство на мебели от масивна дървесина, находящ се в поземлен имот с идентификатор 21498.126.29 по КК и КР на гр.Добринище, община Банско“с възложител „Мебел комерс“ЕООД.

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

Информацията за инвестиционното предложение е общодостъпна и е налична в стая №111 в ОбА-Банско.

Писмени становища, възражения, мнения от заинтересуваните лица се приемат на фронт-офиса в Общинска администрация Банско.