Log in

ЗАПОВЕД № 03-21- 64 Гр.Банско, 21.05.2021г .

З А П О В Е Д

№ 03-21- 64

Гр.Банско,  21.05.2021г.

 

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 79, ал.1, т.1 от Закона за водите, Решение № 374 от Протокол № 25/ 19.04.2021г. на Общински съвет Банско   и постъпило заявление с наш вх.№ 33-21-284/12.02.2021г. от  „ Хотел Орбел“ ЕООД, с ЕИК 203327393, представлявано от г-н Руен Иванов, с адрес : гр. Добринище, община Банско,  ул.”Хан Аспарух ”29 ,

П Р Е К Р АТ Я В А М :

Разрешително за водовземане от минерална вода № МВ-005-Д/09.08.2013г. на  „Орбел“ ЕООД, с ЕИК 175032618,   издадено от Кмета на община Банско.

Настоящата заповед да се връчи на:

  • „Хотел Орбел“ ЕООД, представлявано от г-н Руен Иванов, с адрес : гр. Добринище , ул.”Хан Аспарух ”29 , ЕИК 203327393;
  • Директора на Басейнова дирекция Западнобеломорски район гр.Благоевград;
  • Министерство на околната среда и водите гр.София

Заповедта да се постави на таблото пред сградата на община Банско и се публикува на интернет  страницата  на община Банско.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно – процесуалния кодекс, чрез Кмета на община Банско до Административен съд –Благоевград.

Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на г-н Стойчо Баненски –  заместник – кмет  на община Банско.

 

ИВАН КАДЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА БАНСКО