Log in

ЗАПОВЕД № 03-21

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 54, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Банско, чл. 3, ал. 1, т. 2 от Наредбата за реда  и условията  за провеждане на търгове и конкурси за сключване на сделки по придобиване, управление и разпореждане със собствеността на Община Банско и Решение  № 371  по Протокол № 25 / 27.04.2021г. на Общински съвет – Банско,

Н А Р Е Ж Д А М :

Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот, частна общинска собственост,  с идентификатор 21498.174.350, землище на гр.Добринище, местност „Усоето”, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване :  нива,  с площ   5995  кв.м., категория на земята : 10, при следните условия:

1. Предмет на търга с явно наддаване

 1.1.Отдава се под наем поземлен имот, частна общинска собственост,  с идентификатор 21498.174.350, землище на гр.Добринище, местност „Усоето”, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване :  нива,  с площ   5995  кв.м., категория на земята : 10.

 1.2. Имотът се отдава под наем на земеделски стопани или ползватели на земеделски земи на територията на община Банско за земеделски нужди.

2. Дата, място и час на провеждане на търга :

 2.1. На 29.06.2021г. (вторник) от 17.15 часа в административната сграда на    Община  Банско, в   гр.Банско, пл.”Никола Вапцаров” № 1.

 2.2. При непровеждане на търга на 29.06.2021г.(вторник) да се проведе повторен търг при същите условия и на същото място на  01.07.2021г.(четвъртък)  по посочения ред в т.2.1. от 17.15 часа, като срокът за закупуване на тръжните документи и внасяне на депозит в този случай се удължава до края на последния работен ден, предшестващ деня на търга, а заявления се подават до 12 часа в деня на търга.

3. Тръжни условия

 3.1 Началната тръжна цена за  отдаване под наем на имотите  35,97 лв.(   тридесет и пет лева и деветдесет и седемстотинки ) годишно. Върху формираната наемна цена не се начислява ДДС, съглаасно чл. 45, ал. 1 от ЗДДС

 3.2. Стъпката за наддаване  е в размер на 3,59 лева ( три лева и петдесет и девет  стотинки).

 3.3. Срокът за отдаване под наем е 3 (три) години, считано от датата на подписване на договора за наем.

4. Депозит за участие в търга.

 4.1. Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 200лв. (двеста лева), която се заплаща по банков път, по сметка на Община Банско, както следва:

 IBAN сметка : BG 36 FINV 9150 33BG N0M1 YP

 BIC код :  FINVBGSF

 Обслужваща банка:  “Първа Инвестиционна Банка” АД .

 4.2. Върху платежното нареждане за внасяне на депозита да бъде изрично упоменато следното: “Депозит за участие в търг за наем на поземлен имот  21498.174.350, землище на гр. Добринище”.

 4.3. Депозитната вноска трябва да е постъпила по сметка на Община Банско, най-късно до края на последния работен ден, предхождащ деня на търга.

 4.4. Депозитът на кандидата, спечелил търга не се приспада от дължимите суми, а се задържа като гаранция за сключения договор, като служи и за обезпечение в случай на неплатени задължения и причинени от наемателя вреди в отдадения под наем имот.

5. Оглед на имота, предмет на настоящия търг, се извършва с представител на Община Банско, всеки работен ден, след предварителна заявка в общинската администрация и закупуване на тръжната документация, но най-късно до 17.00 часа в последния работен ден, предхождащ деня на търга.

6. Изисквания към участниците в търга

 6.1. До участие в търга се допускат физически лица, еднолични търговци и юридически лица регистрирани по Търговския закон, които са земеделски стопани или ползватели на земеделски земи на територията на Община Банско.

 6.1.1. Ако кандидата е едноличен търговец или юридическо лице, регистрирано по Търговския закон, същия трябва да представи следните документи:

- документ за регистрация като земеделски стопанин (в случай на участие на земеделски стопанин);

 6.1.2. Ако кандидата е физическо лице, което няма качество на търговец, същия трябва да представи следните документи:

- документ за регистрация като земеделски стопанин (в случай на участие на земеделски стопанин);

 6.2. Всеки кандидат за участие в търга се легитимира пред комисията по провеждане на търга с документ за самоличност, а ако се представлява от пълномощник същият да притежава нотариално заверено пълномощно, в което да е описана точно целта на упълномощаването.

 6.3. Кандидатът за участие в търга да е закупил тръжни  документи и внесъл депозит за участие по начина и в сроковете, определени с настоящата заповед. Удостоверява се с платежни документи (фактура, вносна бележка, квитанция) за извършените плащания.

7. Условия за провеждане на явния търг

 7.1. Кандидатите за участие в търга следва да представят своите тръжни  документи в запечатан непрозрачен плик в деловодството на Общинска администрация – Банско, най-късно до 12.00 часа на датата обявена за провеждане на търга.

 7.2. Върху плика на тръжните документи, представен от всеки кандидат, трябва да бъде изписано следното:

 - наименованието на обекта на търга: „Търг за отдаване под наем на поземлен имот   21498.174.350  в землището на гр.  Добринище”.

 - името на участника (за ЕТ и ю.л. - наименованието на фирмата, ЕИК, седалището и адреса на управление, името на представителя, за физ.лица името по документ за самоличност и постоянен адрес, а в случай на упълномощаване сеизписват и данните на оправомощеното лице (пълномощника) - трите имена и номер на пълномощното);

 - номер и дата на документа за закупени тръжни документи.

 - номер и дата на документа за внесен депозит.

 7.3.  В плика с тръжните документи – освен посочените като задължителни съгласно т.6.1.1. или 6.1.2. от настоящата заповед документи, кандидатите следва да представят и:

 -  заявление за участие, с данните на кандидата (по образец от тръжните книжа);

 -  декларация за оглед на имота, който желае да ползва под наем (по образец от тръжните книжа);

 - декларация, че имотът  ще се ползва по предназначение /по образец от тръжните книжа/;

 -   кандидатът прилага и всички документи, описани в т. 6.1 от настоящата заповед;

 - пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник, съгласно т. 6.2;

 - документ за закупени тръжни документи;

 - платежни документи за внесен в определения срок депозит;

8. Тръжна документация

Утвърждавам тръжната документация и проекто-договора за наем. Цената на един брой тръжна документация е 60.00 лв. (шестдесет лева), с включен ДДС, платими до 17.00 часа в последния работен ден предхождащ деня на търга (в срока за внасяне на депозит). Тръжната документация може да бъде закупена и платена на фронт - офиса на Община Банско или изтеглена от интернет страницата на общината - www.bansko.bg и платена по следната банкова сметка:

IBAN: BG16 FINV 9150 84BG N0M1 Z5

BIC: FINV BGSF

Код за плащането 44 70 00

Обслужваща банка „Първа инвестиционна банка” АД 

9. Всеки кандидат в деня и часа, обявен за начало на търга трябва да се легитимира пред комисията по провеждане на търга по реда определен в т.6.1. от настоящата заповед. Ако кандидатът не се легитимира с документите по т.6.1., или представените от него тръжни документи не отговарят на изискванията по т.6.1, т.7.1 и т.7.2 от настоящата заповед и изискванията на тръжната документация, или в плика липсва някой от необходимите документи, посочени в т. 6.1. и т. 7.3., или не отговаря на изискването по т. 6.4. то кандидатът не се допуска до участие в търга.

Всички документи, които кандидатите представят, да са оригинални или надлежно заверени копия, подписани и подпечатани. Допълнения или изменения в предадени вече предложения не се допускат.

10. Когато на търга се яви само един кандидат, а подадените предложения за участие са повече от едно, търгът се отлага с 30 минути и ако след този срок не се яви друг кандидат, явилият се единствен кандидат се обявявя за спечелил по предложената от него цена, ако не е по-ниска от обявената начална тръжна цена.

11. Когато на търга се яви само един кандидат, и подадените предложения за участие са само едно, явилият се обявявя за спечелил по предложената от него цена, ако не е по-ниска от обявената начална тръжна цена.

12. Състав на комисията

За провеждане на търга, съгласно чл.3, ал.6 от НРУПТК ще бъде назначена комисия.

13. Явният търг да се проведе при спазване на Наредбата за реда и условията за провеждане на търгове и конкурси за сключване на сделки по придобиване, управление и разпореждане със собствеността на Община Банско, приета от ОбС - Банско.

14. На основание чл. 4, ал. 1 от НРУПТК, настоящата заповед да се обяви най-малко в един местен вестник, на определени за целта места в общината и на интернет страницата на общината.

15. Препис от заповедта да се връчи на началник-отдел ОСЗГ, деловодителя и ст. експерт ФО, за сведение и изпълнение.

Контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Стойчо Баненски - зам.-кмет на Община Банско.

 

ИВАН КАДЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА БАНСКО

 

Съгласували:

Стойчо Баненски 

Зам.-кмет на община Банско

Десислава Витанова

Юрисконсулт

 

Изготвил:

Н.Калинкова – мл. експерт ”Земеделие”