Log in

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО : Публично обявяване по заявление от  „ХОТЕЛ ОРБЕЛ”ЕООД за откриване на процедура по издаване на разрешително за водовземане  от Находище за минерална вода ”Добринище”, гр.Добринище,  община Банско, област Благоевград,  изключителна държавна собственост, чрез съществуващо водовземно съоръжение.

1. Цел на заявеното използване на водите : спорт и отдих

2. Наименование на находището на минерална вода -  Находище за минерална вода”Добринище”, гр.Добринище, община Банско – изключителна държавна собственост - №24 от Приложение №2 на Закона за водите.

3. Съоръжения, чрез които ще се реализира използването – КЕИ №7,  „Тепавицата”, от Находище за минерална вода”Добринище”, гр.Добринище, община Банско , област Благоевград – изключителна държавна собственост.

4. Място на използване на водите, местност, административно-териториална и териториална единица – гр.Добринище, община Банско, ЕКАТТЕ 21498, ПИ с идентификатор 21498.156.98, землище на гр.Добринище, община Банско по кадастралната карта и кадастралинте регистри на град Добринище, одобрени със заповед № РД -18-92/15.12.2007г. на изпълнителния директор на АГКК-София.

5. Проектни параметри на използването, включително :

а/ количество на водите :

  • До 0,20 л/с - средногодишен дебит за 365 дни;
  • До 0,19л/с –средноденонощен дебит в дните на прилив на басейна за 359 дни;
  • 6457 м3 – годишно водно количество;

6. Условията, при които би могло да се предостави правото  за използване на водите:

  • Спазване на разрешеното водно количество;
  • Провеждане на собствен мотниторинг;
  • Монтиране на водомер;
  • Измерване на нивото на подземните води ежемесечно по време на работа на помпата.

7. Мяста за представяне на писмени възражение и предложения от заинтересованите лица – представяне в Общинска администрация Банско.

Становища, искания, възражения и условия ще бъдат приемани само в рамките на 14-дневния срок на публично обявяване.Необходимо е те да се представят в Обшинска администрация Банско.

 

Стойчо Баненски

ЗАМ.-КМЕТ НА ОБЩИНА БАНСКО