Log in

Обявление № 56 от 16.06.2021г.

Общинска администрация – Банско, отдел „ТСУ“ на основание чл. 124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед №01-21-53 от 14.06.2021г., на  Кмета на община Банско за допускане изработване на проект за ПУП – ПРЗ / Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване/ за изменение на уличната регулация между о.т. 43 и о.т.44 и промяна на регулационните линии на УПИ VI, кв.9 отреден за имот пл.№142 по плана на с. Филипово, общ. Банско, във връзка с чл.16 от ЗУТ, при максимално допустими показатели на застрояване: Плътност на застрояване – 50%, Кинт – 1.2, Озеленяване – 40% и Кота корниз до 10м (Зет).

Общинска администрация – Банско

Отдел „ТСУ”