Log in

СЪОБЩЕНИЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДО

ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ И ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ

 

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ГРАД БЛАГОЕВГРАД УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, ЧЕ СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.69 И ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.70 ОТ /ППЗСПЗЗ/ ЗА СТОПАНСКАТА 2021/2022г.  Е 31 ЮЛИ 2021г.

ДЕКЛАРАЦИЯТА ПО ЧЛ.69 И ЗАЯВЛЕНИЕТО ПО ЧЛ.70 СЕ ПОДАВАТ В ОБЩИНСКАТА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПО МЕСТОНАХОЖДЕНИЕТО НА ИМОТИТЕ.

ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ, ЗА КОИТО НЯМА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ И НЕ СА ПОАДЕНИ ДЕКЛАРАЦИИ ОТ СОБСТВЕНИЦИТЕ ИМ ПО ЧЛ. 37Б, МОЖЕ ДА СЕ РАЗПРЕДЕЛЯ МЕЖДУ ПОЛЗВАТЕЛИТЕ, КАТО "БЕЛИ ПЕТНА".

ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ - БЛАГОЕВГРАД