Log in

Покана за обществено обсъждане

Покана

за провеждане на обществено обсъждане

Инвеститорът: Регионална дирекция по горите Благоевград и ЮЗДП Благоевград

На основание чл. 37, ал. 4 във връзка с чл. 37, ал. 5, и чл. 90, ал. 2 от Наредба № 18 от 07 октомври 2015 година за инвентаризация и планиране в горските територии (ДВ, бр. 82 от 23.10.2015 г.) УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирана среща за обществено обсъждане на: Извършената инвентаризация на горските територии, изработените горскостопански карти, план за ловностопанските дейности и дейностите по опазване на горските територии от пожари, както и за изработеният горскостопански план за горските територии - държавна собственост в района на дейност на ТП ДГС Добринище.

Срещата ще се проведе на 20.07.2021 г., от 11:00 часа, в сградата на ТП ДГС Добринище, адрес гр. Добринище, ул. „Иван Козарев” 9

Материалите са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 10:00 до 12:00 и от 13:00 до 16:00 часа в сградата на ТП ДГС Добринище, адрес гр. Добринище, ул. „Иван Козарев” 9 за периода от 05.07.2021 г. до 19.07.2021 г.

Писмени становища по изготвената инвентаризация и планове се приемат на адрес гр. Благоевград, ул.“Зора“ № 18 в срок до 10:00 часа на 19.07.2021 г.


инж. Сашко Попов
Директор на РДГ Благоевград

инж. Дамян Дамянов
Директор на ЮЗДП Благоевград