Log in

Обявление № 60 от 19.07.2021г.

Общинска администрация – Банско, отдел „ТСУ“ на основание чл. 124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед №01-21-60 от 09.07.2021г., на  Кмета на община Банско за допускане изработване на проект за ПУП – ПРЗ / Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване/ за делба на УПИ I- 68, кв.13 по плана на гр. Добринище и образуване на два нови УПИ – УПИ XVIII с отреждане за ПИ 21498.350.206 по КК на гр. Добринище и УПИ XIX с отреждане за ПИ 21498.350.523 по КК на гр. Добринище, без да се променя предназначението на имота, при показатели на застрояване: Плътност на застрояване – до 50%, Кинт – до 1.2, Озеленяване – мин 40% и Кота корниз до 10.00 ( ЗЕТ)

Възложител: Здравчо Петров Топузов

Общинска администрация – Банско

Отдел „ТСУ”