Log in

Обявление № 61 от 19.07.2021г.

Общинска администрация – Банско, отдел „ТСУ“ на основание чл. 124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед №01-21-61 от 09.07.2021г., на  Кмета на община Банско за допускане изработване на проект за ПУП – ПР / Подробен устройствен план – План за регулация / за промяна вътрешно регулационната граница между УПИ V-730 и УПИ XVI-351.327, кв.46 по плана на гр. Добринище по имотни граници на ПИ 21498.351.328 по КК на гр. Добринище, без да се променя предназначението на имотите.

Възложител: Михаил Николов Пумпалов

Общинска администрация – Банско

Отдел „ТСУ”