Log in

Обявление № 62 от 19.07.2021г.

Общинска администрация – Банско, отдел „ТСУ“ на основание чл. 124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед №01-21-62 от 09.07.2021г., на  Кмета на община Банско за допускане изработване на проект за ПУП – ПРЗ / Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване/ за разделяне на УПИ XV- 969,кв.178 по плана на гр.Банско, ПИ 02676.501.969 по КК на гр. Банско на два новообразувани УПИ XVII-969 и УПИ XVIII-969, кв.178 по плана на гр. Банско, без да се промяна предназначението на имота, допустими показатели на застрояване: Плътност на застрояване – до 50%, Кинт – до 1,0, Озеленяване – мин. – 40% и Кота корниз до 7,50м( 2ет.).

Възложител: Марияна Борисова Денева.

Общинска администрация – Банско

Отдел „ТСУ”