Log in

Обявление № 59 от 19.07.2021г.

Общинска администрация – Банско, отдел „ТСУ“ на основание чл. 124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед №01-21-59 от 09.07.2021г., на  Кмета на община Банско за допускане изработване на ПУП – ПЗ за изменение на ПЗ на ПИ 02676.29.34, м. Кошерината по КК на гр. Банско, състоящо се в промяна на застроителните линии и показатели на застрояване, както следва: Плътност на застрояване – 30%, Кинт – 0.9, Озеленяване – 50% и Кота корниз до 10м (Зет).

Възложител: „Ат Хоум Инвест” ООД.

Общинска администрация – Банско

Отдел „ТСУ”