Log in

Обявление №58/13.07.2021г. за ПУП

Общинска администрация – Банско, отдел „ТСУ” съобщава на заинтересованите лица, че е издадена Заповед № 01-21-63/12.07.2021г. на Кмета на Община Банско за одобряване на Подробен устройствен план ( ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за промяна на предназначението на ПИ с идентификатор 02676.1.937, м. „Забиница” по КК на гр. Банско от „земеделска земя” в „ за бензиностанция, газостанция и обществено обслужване”. При следните показатели: Обща площ на ПИ: 2333м2 Пзастр. до 40%; Кинт.- 0,8; Позел.-30%, Кота корниз  ≤ 7м, Устройствена зона (Т1).

Възложители Мария Иванова Захова и Михаил Иванов Тренчев.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ в 14/четиринадесет/ дневен срок от датата на получаване на настоящето обявление, заинтересованите лица имат право да направят писмени възражения против заповедта чрез Общинска администрация – Банско до Административен съд- Благоевград

Планът и горецитираната заповед са на разположение в сградата на Община Банско,етаж 3,стая № 310 /всеки ден от 14,00ч. до 16,00ч./

 

Общинска администрация – Банско

Отдел „ТСУ”