Log in

Обява към Заповед №РД-04-93/21,07,2021г. за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2021-2022г.

Приложение № 12

към  Заповед № РД-04-93/ 21.07.2021 г.

Във връзка с провеждане на процедура по реда на чл.37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2021-2022 година, комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ информира собствениците и ползвателите на земеделски земи, че на основание чл.74, ал.3 от ЗСПЗЗ са изготвени проект на картата на масивите за ползване и регистър към нея въз основа на сключеното споразумение за землището на с. Осеново,  в община Банско, област Благоевград.

Картата на масивите за ползване и регистрите към нея са обявени на интернет страницата на Областна дирекция „Земеделие“ град Благоевград, както и са на разположение на заинтересованите лица в Общинска служба по земеделие  - Банско.

На основание чл.74, ал. 4 от ППЗСПЗЗ промени в проектите на картата на масивите за ползване и регистъра към нея  могат да се правят в срок до 15 септември  2021 година по инициатива на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ или заинтересованите лица.

САШКА  ПЕТРОВА:        (П)

Председател на комисия по Заповед №РД-07-161/03.08.2021 г.

на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград

09.09.2021 г.