Log in

Обява до всички собственици и ползватели за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2021-2022г.

В изпълнение разпоредбата на чл.72б, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) и с оглед Заповед № РД-07-161/03.08. 2021 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” Благоевград на основание чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, уведомявам всички собственици и ползватели, подали декларации по чл.69 и заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ за участие в процедурата по реда на Глава пета „А” „Ползване на земеделските земи“ от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2021-2022 година, както и всички заинтересовани лица, че заседанията на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за землищата на територията на община Банско, област Благоевград ще се проведат в сградата на Общинска служба по земеделие – Банско, както следва:

На 15.09.2021 г. /сряда/ от 10.00 ч. – за землището на гр. Банско, община Банско, област Благоевград

На 15.09.2021 г. /сряда/ от 10.30 ч. – за землището на с. Обидим, община Банско, област Благоевград

На 15.09.2021 г. /сряда/ от 11.00 ч. – за землището на с. Осеново, община Банско, област Благоевград

САШКА  ПЕТРОВА:      (П)

Председател на комисия по Заповед №РД-07-161/03.08.2021 г.

на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград

09.09.2021 г.