Log in

Обявление №74/23,09,2021г. за ПУП

Общинска администрация – Банско, отдел „ТСУ” на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ,  съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № 01-21-73/15.09.2021г. на Кмета на Община Банско е допуснато да се изработи Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за изменение на регулационните линии на УПИ II, УПИ III, кв. 227 и УПИ III, кв. 277 по плана на гр. Банско за урегулиране на ПИ 02676.501.3353 и ПИ 02676.501.3792 по КК на гр. Банско по имотни граници, съгласно чл. 17 от ЗУТ в новообразуван УПИ XV-3353, 3792, кв. 277 по плана на гр. Банско с предназначение „за промишлено производство и складова база”, при максимално допустими показатели за застрояване: Плътност на застрояванв – 80%, Кинт – 2.4; Озеленяване – 20% и Кота корниз до 10,00м(Зет).

 

Общинска администрация – Банско

Отдел „ТСУ”