Log in

Обявление №70/21,09,2021г. за ПУП

Община Банско на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 472 от 30.07.2021г. от Протокол № 28 от 30.07.2021г. на Общински съвет – гр. Банско е одобрен проект за „Подробен устройствен план-План за изменение на улична регулация (ПУП-ИПУР) на ул. „Търговска” (ул. „Георги Димитров”) от о.т. 82 до о.т. 91, ул. „Иван Козарев” от о.т. 92 до о.т. 310 и отпадане на улица от о.т. 84 до о.т. 83, изменение на регулационния план (ИПР) на гр. Добринище с обхват УПИ XVIII-532, кв. 38 и УПИ IV, кв. 25 по плана на гр. Добринище”.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30 /тридесет/ дневен срок от обнародването в „Държавен вестник”, Решението подлежи на обжалване чрез Община Банско до Административен съд – Благоевград.

/Oбнародвано в ДВ, вторник 21 септември 2021 год., брой 79/