Log in

Обявление №72/21,09,2021г. за ПУП

Община Банско на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 474 от 30.07.2021г. от Протокол № 28 от 30.07.2021г. на Общински съвет – гр. Банско е одобрен проект за „Подробен устройствен план-изменение на плана за улична регулация (ПУП-ИПУР) между о.т. 169 и о.т. 170 и изменение на План за регулация (ПУП-ИПР) на УПИ XII-796, УПИ XIII-793, УПИ XIV-794, УПИ XV-795, кв. 68 и УПИ I, кв. 69 по плана на гр. Добринище, с цел образуване на нови УПИ XVII-352.292, УПИ XVIII-352.293, УПИ XIX-352.294,  УПИ XX-352.295, УПИ XXI-352.310 и УПИ XXII, кв. 68 и изменение на вътрешните регулационни линии на УПИ XII-796, кв. 68 по плана на гр. Добринище по имотни граници”.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30 /тридесет/ дневен срок от обнародването в „Държавен вестник”, Решението подлежи на обжалване чрез Община Банско до Административен съд – Благоевград.

/Oбнародвано в ДВ, вторник 21 септември 2021 год., брой 79/