Log in

Съобщение за инвестиционно предложение „Обществено обслужване и жилищно строителство – изграждане на обществена сграда и четири еднофамилни жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 02676.12.12, местност Грамадето по одобрените КК и КР на гр. Банско“

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

до заинтересуваните лица и общественост

На основание чл .6, ал. 10 от Наредба за ОВОС (Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда),

Община Банско:

Съобщава на заинтересуваните лица и общественост, за уведомление за инвестиционно предложение:

„Обществено обслужване и жилищно строителство – изграждане на обществена сграда и четири еднофамилни жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 02676.12.12, местност Грамадето по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград”

(наименование на инвестиционното предложение)

Информацията за инвестиционното предложение е общодостъпна и е налична в стая 313 в ОбА-Банско.

Писмени становища, възражения, мнения от заинтересуваните лица, могат да бъдат подадени на фронт-офиса  в Общинска администрация Банско в 14-дневен срок от датата на публикуване на настоящото съобщение.