Log in

Обявление №76/29,09,2021г. за ПУП

Общинска администрация – Банско, отдел „ТСУ” на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ,  съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № 01-21-80/29.09.2021г. на Кмета на Община Банско е допуснато да се изработи проект ПУП-ПЗ за изменение на план за застрояване (ПЗ) на ПИ с идентификатор 02676.174.33, местност „Овиначе” по КККР на гр. Банско, състоящо се в промяна на застроителните линии, отредено за „вилни сгради и търговски обект”, при устройствени параметри: устройствена зона „Ок”; плътност на застрояване = 40%; Кинт. = 0,8; Минимална озеленена площ = 30%; Кота корниз = 7м.

 

Общинска администрация – Банско

Отдел „ТСУ”