Log in

Обявление №77/29,09,2021г. за ПУП

Общинска администрация – Банско, отдел „ТСУ” на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ,  съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № 01-21-79/29.09.2021г. на Кмета на Община Банско е допуснато да се изработи проект ПУП-ПРЗ за изменение на регулацията за  УПИ II, УПИ III, кв. 142 по плана на гр. Банско, ПИ 02676.501.300 и ПИ 02676.501.304 по КК на гр. Банско за образуване на нови УПИ IV с предназначение „за автогара и обществено обслужване” и УПИ V „за обществено обслужване”, при показатели на застрояване: Плътност на застрояване – 60%, Кинт – 1.8, Озеленяване – 20% и Кота корниз до 10м(Зет).

 

Общинска администрация – Банско

Отдел „ТСУ”