Log in

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на маломерни имоти от Общинския поземлен фонд на Община Банско

Община Банско обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на маломерни имоти от Общинския поземлен фонд – частна общинска собственост, с площ на имотите до 10 дка, и начин на трайно ползване: ниви, разположени в землището на гр.Банско, съгласно Приложение № 1 към Заповед № 03-21-132/07.10.2021г. на Кмета на Община Банско.

До участие в търга се допускат физически лица, еднолични търговци и юридически лица регистрирани по Търговския закон, които са земеделски стопани или ползватели на земеделски земи  на територията на Община Банско.

 Имотите се отдават под наем за стопанисване съгласно начинът им на трайно ползване.

Срокът за отдаване под наем е 1 (една) година, считано от датата на подписване на договора за наем.

Началната тръжна цена за отдаване под наем на имоти с начин на трайно ползване: ниви  е в размер както следва:

Категория земя

Цена на дка / годишно

І категория

26.00 лв./дка

ІІ категория

22.00 лв./дка

ІІІ категория

18.00 лв./дка

ІV категория

14.00 лв./дка

V категория

10.00 лв./дка

VІ категория

8.00 лв./дка

VІІ категория

7.00 лв./дка

VІІІ категория

7.00 лв./дка

ІХ категория

6.00 лв./дка

Х категория

6.00 лв./дка

Стъпката за наддаване  е в размер на 10% от началната тръжна цена за имот.

Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 20% от началната тръжна цена за имота.

Дата на провеждане на търга 08.11.2021г.  от 17.00 часа в административната сграда Община Банско, гр. Банско, пл. „Никола Вапцаров” №1.              

При непровеждане на търга на 08.11.2021г.ще се проведе повторен търг при същите условия и на същото място на  10.11.2021гот 17.00 часа.

Срокът за закупуване на тръжна документация е най-късно до 17.00 часа в последния работен ден предхождащ деня на търга, а заявленията се подават до 12.00 часа в деня на търга. Цената на 1 бр. конкурсна документация е 60,00 лв. с ДДС.

За допълнителна информация, относно условията за участие в търга  – Общинска администрация  – Банско, отдел “Общинска собственост ,земеделие и гори ”, тел.0749/88651 .

Приложение