Log in

Обявление №63/26.07.2021г. за ПУП

Общинска администрация – Банско, отдел „ТСУ” съобщава на заинтересованите лица, че е изготвен Подробен устройствен план ( ПУП) – Изменение на плана за регулация и застрояване (ПРЗ) за промяна предназначението на ПИ  с идентификатор 02676.501.6340, м. „Забиница” по КК и КР  на град Банско, УПИ XIV- 13,кв.275 по плана на гр. Банско от „жилищно застрояване” в „за обществено обслужване и склад” с допустими показатели на застрояване- Плътност на застрояване –до 50 %, Кинт- до 1.2, озеленяване – мин.40% и Кота корниз до 10.00м (Зет).

Възложител Стойчо Методиев Баненски.

Съгласно чл. 128,ал.5 от ЗУТ в 14/четиринадесет/ дневен срок от датата на получаване на настоящето обявление, заинтересованите лица имат право да направят писмени възражения,предложения и искания по проекта, придружени от документ за собственост до Общинска администрация – Банско.

Планът  и горецитираната заповед са  на разположение в сградата на Община Банско,етаж 3,стая № 310 /всеки ден от 14,00ч. до 16,00ч./

 

Общинска администрация – Банско

Отдел „ТСУ”