Log in

Съобщение за изработен „ПУП/-ПР за промяна на вътрешно регулационната граница между УПИ V – 730 и УПИ XVI – 351.327, кв. 46 по плана на гр. Добринище по имотни граници на ПИ 21498.351.328 по КК на гр. Добринище, без да се променя предназначението на имот

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

на основание параграф 4, ал. 2 на ДР на ЗУТ, във връзка с чл. 128, ал. 3 от ЗУТ

Кметство Добринище, отдел „ТСУ” на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава, че е изработен „Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ за промяна на вътрешно регулационната граница между УПИ V – 730 и УПИ XVI – 351.327, кв. 46 по плана на гр. Добринище по имотни граници на ПИ 21498.351.328 по КК на гр. Добринище, без да се променя предназначението на имотите”.

Документацията по изработения проект е на разположение всеки работен ден в стая „ТСУ” в сградата на кметство Добринище.

Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, писмени възражения, предложения и искания по проекта могат да бъдат подавани до Общинска администрация - Банско в 14 – дневен срок от съобщаването Ви.

 

Кметство Добринище

Отдел „ТСУ”