Log in

Обявление №73 от 20.09.2021. за Подробен устройствен план (ПУП)

О Б Я В Л Е Н И Е

73/20.09.2021г.

Общинска администрация – Банско, отдел „ТСУ” съобщава на заинтересованите лица, че е издадена Заповед № 01-21-76 от 20.09.2021г. на Кмета на община Банско за одобряване на  Подробен устройствен план ( ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за отреждане на ПИ с идентификатори 02676.158.1111; 02676.158.1112 и 02676.158.1113, м. „Средореко” по КК и КР на гр. Банско „за обществено обслужване” и обединение на ПИ с идентификатор 02676.158.1112 и ПИ с идентификатор 02676.158.1113, м. „Средореко” по КК и КР на гр. Банско, община Банско в нов общ поземлен имот.

Новообразуваните поземлени имоти попадат в устройствена зона „Ок” – курортна зона, при показатели на застрояване: Плътност на застрояване – 30 %, Кинт – 0,9, Озеленяване – 50%, Кота корниз ≤ 10м.

Възложители:

„Роялтех 2008” ЕООД, Десислава Иванова Ушева-Лилова и Надежда Иванова Ушева-Огнянова.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ в 14/четиринадесет/ дневен срок от датата на получаване на настоящето обявление, заинтересованите лица имат право да направят писмени възражения против Заповедта чрез Общинска администрация – Банско до Административен съд- Благоевград.

Планът и горецитираната заповед са на разположение в сградата на Община Банско,етаж 3,стая № 310 /всеки ден от 14,00ч. до 16,00ч./

 

Общинска администрация – Банско

Отдел „ТСУ”