Log in

Съобщение за публично обявление по заявление от Община Банско за водовземане от КЕИ №3 "Пералнята", от Находище на минерална вода "Добринище", гр.Добринище, община Банско

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОТНОСНО : Публично обявяване по заявление от ОБЩИНА БАНСКО за откриване на процедура по издаване на разрешително за водовземане от Находище за минерална вода ”Добринище”, гр.Добринище, община Банско, област Благоевград, изключителна държавна собственост, чрез съществуващо водовземно съоръжение.

1. Цел на заявеното използване на водите : за хигиенни нужди и водовземане за профилактика.

2. Наименование на находището на минерална вода - Находище за минерална вода”Добринище”, гр.Добринище, община Банско – изключителна държавна собственост - №24 от Приложение №2 на Закона за водите.

3. Съоръжения, чрез които ще се реализира използването – КЕИ №3 „Пералнята”, от Находище за минерална вода”Добринище”, гр.Добринище, община Банско , област Благоевград – изключителна държавна собственост.

4. Място на използване на водите, местност, административно-териториална и териториална единица – гр.Добринище, община Банско, ЕКАТТЕ 21498, ПИ с идентификатор 21498.350.133 землище на гр.Добринище, община Банско по кадастралната карта и кадастралинте регистри на град Добринище, одобрени със заповед № РД -18-92/15.12.2007г. на изпълнителния директор на АГКК-София.

5. Проектни параметри на използването, включително :

а/ количество на водите :
• До 0, 95 л/с –средноденонощен дебит на черпене;
• До 0,95 л/с - максимален дебит за черпене;
• 29959 м3 – годишен воден обем ;
• Период начерпене – целогодишно.

6. Условията, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

• Спазване на разрешеното водно количество;
• Провеждане на собствен мотниторинг;
• Монтиране на водомер;
• Измерване на нивото на подземните води ежемесечно по време на работа на помпата.

7. Мяста за представяне на писмени възражение и предложения от заинтересованите лица – представяне в Общинска администрация Банско.
Становища, искания, възражения и условия ще бъдат приемани само в рамките на 14-дневния срок на публично обявяване.Необходимо е те да се представят в Обшинска администрация Банско.

Стойчо Баненски
ЗАМ.-КМЕТ НА ОБЩИНА БАНСКО