Log in

Съобщение за инвестиционно предложение: Промяна на предназначение и преустройство на сам.обект за търговска дейност в „Заведение за бързо хранене“, самостоятелен обект с идент. 02676.501.2135.1.2, в сграда с идент. 02676.501.2135.1, с местонахождение в ПИ

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

до заинтересуваните лица и общественост

На основание чл.4, ал.2от Наредба за ОВОС /Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда/, Община Банско:

Съобщава на заинтересуваните лица и общественост, за уведомление за  инвестиционно предложение:

„Промяна на предназначение и преустройство на сам.обект за търговска дейност в „Заведение за бързо хранене“, самостоятелен обект с идент.02676.501.2135.1.2, в сграда с идент.02676.501.2135.1, с местонахождение в ПИ 02676.501.2135 по КК на гр.Банско /УПИ IX-2135, кв.42 по плана на гр.Банско/

/наименование на инвестиционното предложение/

Информацията за инвестиционното предложение  е общодостъпна и е налична в стая №111 в ОбА-Банско.

Писмени становища, възражения, мнения от заинтересуваните лица се приемат на фронт-офиса в Общинска администрация Банско.