Log in

Обява за търг за отдаване под наем на ПИ 21498.128.13

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

Община Банско обявява  публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот, публична общинска собственост,  с идентификатор 21498.128.13, землище на гр.Добринище, местност „Белилото”, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване : пясъци,  с площ   32722  кв.м., категория на земята : 10.

До участие в търга се допускат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон, които са земеделски стопани  или  други желаещи да наемат  земеделски земи на територията на община Банско.

Имотът се отдава под наем  за стопанисване за земеделски нужди.

Срокът за отдаване под наем е 5 (пет) години, считано от датата на подписване на договора за наем.

Началната тръжна цена е в размер на 229,05 лв./ годишно.  

Стъпката  за наддаване е 22,90 лв.

Депозитната вноска за участие в търга е в размер 200 лв.(двеста  лева).

Търгът ще се проведе на 29.12.2021г. от 17.00 часа в административната сграда на Община  Банско, в  гр.Банско, пл.”Никола Вапцаров” № 1.

При непровеждане на търга на 29.12.2021г. ще се проведе повторен търг при същите условия и на същото място на 05.01.2022г.  от 17.00 часа, като срокът за закупуване на тръжните документи и внасяне на депозит в този случай се удължава до края на последния работен ден, предшестващ деня на търга, а заявления се подават до 12 часа в деня на търга.

Срокът за закупуване на тръжна документация е най-късно до 16.00 часа в последния работен ден предхождащ деня на търга, а заявленията се подават до 12.00 часа в деня на търга. Цената на 1 бр. конкурсна документация е 60,00 лв. с ДДС.

За допълнителна информация, относно условията за участие в търга  – Общинска администрация  – Банско, отдел “Общинска собственост, земеделие и гори ”, тел.0749/88651 .