Log in

Обявление № 83 от 03.12.2021 на Решение № 559 от 2021г на ОбС

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

Общинска администрация – Банско, отдел „ТСУ” на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 559 от Протокол № 32/29.10.2021 год., Общински съвет-Банско реши:

1. Допуска изработването на „ПУП – Парцеларен план (ПП) за изграждане (рехабилитация) за външната водоснабдителна система на гр. Добринище, довеждащи водопроводи и водохващания и ПУП-ПЗ за промяна предназначението на част от ПИ 21498.327.13 по КК на гр. Добринище от горска територия в „за съоръжения на техническата инфраструктура”, касаеща необходимостта от изграждане на съоръжения към водопровода.

2. Одобрява задание по чл.125 от ЗУТ за „ПУП – Парцеларен план (ПП) за изграждане (рехабилитация) за външната водоснабдителна система на гр. Добринище, довеждащи водопроводи и водохващания и ПУП-ПЗ за промяна предназначението на част от ПИ 21498.327.13 по КК на гр. Добринище от горска територия в „за съоръжения на техническата инфраструктура”, касаеща необходимостта от изграждане на съоръжения към водопровода.

 

Общинска администрация – Банско

Отдел „ТСУ”